Projektet Sjöhåla strandäng 2021 – restaurering av igenvuxen naturbetesmark i Kungälvs kommun

Omställning Kungälv har initierat ett projekt som syftar till att restaurera en igenväxande naturbetesmark för att möjliggöra för fortsatt utveckling av betesmarkens biologiska mångfald, växter och djur. Restaureringen gynnar tillgängligheten för besökare och närboende och ökning av arealen naturbetesmarker gynnar lokalproducerad ekologisk mat. Ökning av lokalproducerad mat minskar vårt importberoende – ett av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Ökning av gräsmarksareal gynnar kolinlagring vilket är en klimatpositiv åtgärd.

Allt arbete utförs ideellt som gemensam aktivitet, en dugnad. Medel för kostnader för stängselmaterial söks från länsstyrelsen i en gemensam ansökan från Kungälvs kommun. Området kommer att betas av kor och islandshästar från två lokala djurhållare. Projektet har väckt ett mycket stort intresse och deltagande med 50-tal personer från de ideella föreningarna Omställning Kungälv, Naturskyddsföreningen , en lokal vägförening och andra närboende.

Hela projektet är ett exempel på lokal Agenda 2030 aktivitet i omställningsarbetet och gäller särskilt Hållbara matsystem och Lokalt deltagande av civilsamhället.

Läs mer här: Snart betar korna på Sjöhåla strandäng igen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Förslag till Hållbarhetsråd

Pierre Rehnlund har skrivit en motion från Liberalerna som lämnades in till Kommunfullmäktige den 28 januari om bildandet av ett Hållbarhetsråd i kommunen. 

Motionen skickas från Kommunfullmäktige till Demokratiberedningen som ansvarar att förvaltningen gör en utredning som de presenterar för beredningen so gör sin bedömning. Därefter går förslaget till Kommunstyrelsen som röstar på vilket sätt motionen ska besvaras och skickar den till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige röstar sedan och behöver inte ta samma beslut som Kommunstyrelsen även om det ofta är fallet då representationerna av partierna i Kommunstyrelsen är en återspegling av fördelningen av partierna i Kommunfullmäktige.

Om någon vill läsa motionen så hör av er till Pierre, så skickar mailar han den.

Vi publicerar Omställningsnätverkets förslag till Hållbarhetsråd – som i stora drag överensstämmer med motionen, se länk: HÅLLBARHETS RÅD

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Senaste artikeln i Kungälvs-Posten

Den senaste artikeln i Kungälvs-Posten, och även alla andra artiklar, hittas under fliken ”Publicerat från oss”.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Notater från omställningsträff 17 november

Här kommer notater från omställningsträffen i november, se Referat Omställningsmöte 17 november 2020.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Studieresa till nordöstra Göteborg

Vi genomförde en studieresa till verksamheter i kommundelen nordöstra Göteborg den 10 juni 2020 för att lära oss mer om samverkan mellan stad och land och lokala hållbarhetsverksamheter. Programmet innehöll  bl.a. diskussioner kring lokal ekonomisk analys i Bergum-Gunnilse, hållbara Hammarkullen, ny naturbruksskola för lokal utveckling, modellodling för lokal produktion, Eco Agroforestry Center, Bygga & Bo i Natur, Lärje naturturism, mm mm. Ledare och programinitiativ:  Dan Melander. Läs mer här: Studieresa 2 Kungälvsgruppen 10 11 juni 2020 pdf

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tillsammansodlingarna växer

Nu finns det tre tillsammansodlingar i Kungälv! Utöver redan etablerade odlingen i Bollestad har ytterligare två startats upp i Ytterby (Östra Tunge) och i Bremnäs/Tofta. Läs mer under Odla tillsammans!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stående frågespalt i Kungälvs-Posten

Omställning Kungälv har en månatlig frågespalt i Kungälvs-Posten på temat hållbarhet och omställning; ”Klimat- och hållbarhetsfrågan”. Frågorna besvaras av Gunilla Almered Olsson, Hillevi Pernmyr och Joy Öhlin Lagerstedt.

Den första spalten infördes 24 mars och återkommer sedan varje månad. Samtliga texter återfinns under Publicerat från oss.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hållbarhetsstipendium till Omställning Kungälv

Omställning Kungälv har tilldelats Kungälvs kommuns stipendium för hållbar utveckling! Stipendiet togs emot av glada omställare i samband med kommunfullmäktiges möte den 6 februari.

Motiveringen löd:

Omställning Kungälv startade 2013 som en del av den globala Omställningsrörelsen. De jobbar engagerat med att sprida kunskap och inspirera människor till att stötta omställningen till ett mer hållbart samhälle. Detta sker med informationsinsatser, egen kompetensutveckling och praktiskt arbete.

Omställning Kungälv har arrangerat flera föreläsningar om hur allvarliga hot, som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, kan lösas genom samhällsomställning. Genom detta har de bidragit till att öka medvetenheten om att samhället snabbt behöver ställas om men även att det finns stora möjligheter för oss att må bättre i ett förändrat samhälle.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Samarbete med ideella föreningar i Kungälv

I januari månad inleddes ett samarbete med andra ideella föreningar i Kungälv. Avsikten är att genom föreningssamarbete nå större genomslag för omställning i kommunikation med kommunpolitiker så att omställning påskyndas. Ett löst nätverk, en nätverksplattform för den hållbara omställningen, en mötesplats för samtal om viktiga gemensamma frågor, med möjlighet att agera snabbt kan utgöra en viktig resurs för kommunen.

Föreningar som deltar: Omställning Kungälv, Naturskyddsföreningen Kungälv, Fredsrörelsen Kungälv, Equmeniakyrkan Kungälv, Rädda barnen Kungälv och Kungälv Musei vänner.

Omställning Kungälv kommer att vara navet för denna nätverksplattform.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar