Våra mål

Övergripande mål: Omställning till ett hållbart samhälle – alla mänskliga aktiviteter skall bedrivas inom planetens gränser – med resurskretslopp – och med samtidig strävan till uppfyllande av De Globala Hållbarhetsmålen, FNs Agenda 2030. För detta övergripande mål arbetar vi på lokal nivå med delmål så att Kungälvs kommun kan bidra till den nationella och globala omställningen.

Måldokumentet uppdateras årligen

Delmål 1: Påverka Kungälvs kommun så att alla aktiviteter har en klar inriktning till hållbart och klimatsmart samhälle

Delmål 2: Ökad efterfrågan på lokal mat och ökning av den lokala matproduktionen i Kungälvs kommun.

Delmål 3: Minskning av fossildrivna transporter i kommunen

Delmål 4: Avloppsfrågan – kretslopp, vattenkvalité och hållbarhet. Från storskaligt centralstyrt linjärt avloppssystem till kretsloppsbaserade lösningar via samhällsföreningar på landsbygden

Strategiska mål – redskap att nå vårt övergripande mål
Delmål 5: Utbildning och inspiration i omställningsfrågor. Detta innefattar bl.a. offentliga föredrag, debattartiklar, studiecirklar, gemensamma aktiviteter

Delmål 6: Ökad kommunikation utåt. För att nå vårt övergripande mål vill vi bli mer synliga och vi önskar attrahera fler deltagare till vår grupp